Program for læringsledelse

Skoler og dagtilbud i Kolding er med i Europas største udviklingsprogram ”Program for Læringsledelse”

Alle børn fra 0-18 år er målgruppen for et 4-årigt udviklingsprogram ”Program for Læringsledelse”, som skal skabe bedst mulig trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra kortlægning, læringsmål og kompetenceløft

Programmet foregår i et tæt samarbejde mellem skoler, dagtilbud og PPR, og er indledt i Kolding i 2016 med et elektronisk spørgeskema, som blev besvaret af alle børn fra 4 år og opefter, forældre, lærere pædagoger og ledere. Besvarelserne analyseres i samarbejde med Aalborg Universitet.

Analyseresultaterne danner grundlag for profiler for kommunen og for de enkelte dagtilbud og skoler om børnenes læring og trivsel, om medarbejdernes indsatser og trivsel og om ledelsens indsatser. Profilerne skaber viden om, hvad vi er gode til, og hvad vi bør arbejde videre med.

Datagrundlaget giver et udgangspunkt for systematisk understøttelse i forhold til at kvalificere beslutninger om målsætning, ressourcetildeling og kompetenceløft. Spørgeskemaundersøgelsen gentages i 2017 og 2019, så det er muligt ved programmets afslutning at dokumentere fremskridt – og ikke mindst, hvad der er lykkedes.

 

 

Områder vi har besluttet at forbedre efter vores kortlægning på T3

Vi vil forbedre og have fokus på:

•        Relationer, børns leg og børneperspektivet.

•        Børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og spændende læringsmiljøer.

•       Det er vigtigt vi har fokus på leg og legens betydning for barnet.

Vi vil forbedre og have fokus på

•       Vi vil have fokus på og analyserer, hvorfor der i kortlægningen er forskel på motorik og fysisk aktivitet på de enkelte stuer,

•       Vi vil se på om forskellen ligger i, at der er flere drenge end piger på nogle stuer, pædagogernes engagement, køn og alder, samt forældrenes transportvaner og fysiske aktivitet. Evt. lave et spørgeskema.

 

Kontaktpædagog

 

Børn